กิจกรรมค่ายวิชาการ

          วันที่ 23 ก.พ. 2561  ดร.อุดม จันทร์โสดา  ร่วมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ  ฐานที่ 1 คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฐานที่ 2 ภาษาต่างประเทศ-สังคมศึกษา  ฐานที่ 3 ภาษาไทย-ศิลปะ  และฐานที่ 4 สุขศึกษาและพลศึกษา-วิทยาศาสตร์  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มแบบคละชั้น ซึ่งมีพี่ STAFF STUDENTS ช่วยเหลือดูแลน้อง ๆ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและได้รับความรู้ควบคู่กันไป  

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ดร.อุดม จันทร์โสดา   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฝาง  ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดี เป็นคนดีในสังคมต่อไป

ต้นกล้าวัยใส 👶🏻

ต้นกล้าวัยใสระดับปฐมวัย  เตรียมพร้อมสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

วิธีการสร้างความสุขให้เด็ก 

      การสร้างความสุขให้กับเด็กปฐมวัยนั้น นอกจากการให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอและ อบรมสั่งสอน ให้การดูแลที่เหมาะสมแล้วพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูยังสามารถทำได้โดย

1.ดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีประโยชน์

2.สัมผัส กอดและพูดคุยกับเด็กด้วยความรักและความเอาใจใส่

3.จัดประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆตามช่วงวัย โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น การอ่านหนังสือ เล่านิทานกับเด็ก ทำกิจกรรมศิลปะ เล่นดนตรี เล่นกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กได้ออกกำลัง เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

4.ลดหรือไม่สร้างความเครียดให้กับเด็ก เช่น การเลี้ยงดูอย่างเข้มงวด บังคับให้ทำในสิ่งที่เด็กไม่ชอบ ดุว่า ลงโทษอย่างรุนแรง ทำให้เด็กรู้สึกกลัว วิตกกังวล และไม่มีความสุข

เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อ “สวนเศรษฐกิจพอเพียง”

          เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
          ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

“โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  จึงได้จัด การจัดการศึกษาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถเติบโต ได้อย่างมีความสุขได้ ซึ่งได้ดำเนินการใน  2 ส่วน   ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา และส่วนที่เป็นการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งส่วนที่  2 นี้ ประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรและสาระเรียนรู้ในห้องเรียนและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยฝึกให้เด็กได้ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อหลวง รัชกาลที่ 9   เช่น  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  เลี้ยงไก่  เพาะเห็ด  เลี้ยงหมู  เป็นต้น  ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีทักษะในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น”

เลี้ยงไก่
ร่วมด้วยช่วยกัน                  
ให้อาหารหมู

 

 

กิจกรรมกีฬาสี กีฬาภายใน

กิจกรรมกีฬาสีกีฬาภายในโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง กิจกรรม มีการแข่งขัน ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน