บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

จำนวน ชาย 9 คน หญิง 22  คน รวมทั้งหมด 31  คน


างสาวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว
ครูผู้ช่วย

างสาววิลาวรรณ งามชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย