กิจกรรมค่ายวิชาการ

          วันที่ 23 ก.พ. 2561  ดร.อุดม จันทร์โสดา  ร่วมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน คือ  ฐานที่ 1 คณิตศาสตร์-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฐานที่ 2 ภาษาต่างประเทศ-สังคมศึกษา  ฐานที่ 3 ภาษาไทย-ศิลปะ  และฐานที่ 4 สุขศึกษาและพลศึกษา-วิทยาศาสตร์  โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มแบบคละชั้น ซึ่งมีพี่ STAFF STUDENTS ช่วยเหลือดูแลน้อง ๆ ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและได้รับความรู้ควบคู่กันไป  

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  ดร.อุดม จันทร์โสดา   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านฝาง  ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดี เป็นคนดีในสังคมต่อไป